Enter your keyword

แนะแนวทางก่อนจะเป็น ผู้รับเหมาทาสีบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

แนะแนวทางก่อนจะเป็น ผู้รับเหมาทาสีบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

แนะแนวทางก่อนจะเป็น ผู้รับเหมาทาสีบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สถานการณ์โควิดเชื่อว่าหลายคนต้องปรับตัวใหม่เปลี่ยนมาทำงานแบบ Work Form Home ทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้นและอาศัยช่วงหยุดยาวแบบนี้หันมารีโนเวทบ้านกันค่อนข้างมาก ทำเอาผู้รับเหมาทาสีบ้านยิ้มรับกันแก้มปริ แต่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้ งานฝีมือที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญค่อนข้างสูง ไม่ใช่เพียงแค่ทาสีบ้านอย่างเดียว เบื้องหลังการทำงานหลังบ้านต้องมีความเป็นทีมเวิร์คสูงด้วยเช่นกัน การวางแผนเตรียมตัวที่ดีจะช่วยกำหนดขอบเขตของธุรกิจให้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทั้งตัวลูกค้าและตัวผู้รับเหมาเอง ทั้งยังหลีกเลี่ยงการเกิดข้อโต้แย้งกันในภายหลังด้วย

ขั้นตอนการวางแผนงานเตรียมตัวเป็นผู้รับเหมาทาสีบ้าน

1. กำหนดขอบเขตในการให้บริการ

อันดับแรกการเป็นผู้รับเหมาทาสีบ้าน เราต้องรู้ว่างานที่ให้บริการทาสีนั้น ศักยภาพของเราเอง ทีมงานหรือบริษัทมีขีดจำกัดความสามารถการให้บริการได้แค่ไหน เพื่อให้ผลงานที่ทำออกมามีคุณภาพมากที่สุด ลดการเกิดปัญหาช่างทิ้งงาน งานไม่เสร็จครบตามกำหนด โดยเริ่มจากแยกประเภทของงานจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อพิจารณางานเบื้องต้นระดับความยากง่าย ความสูง จำนวนพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ตัวอย่างการแยกประเภทของงาน

บ้าน สำนักงาน อาคารสูง
บ้าน สำนักงาน อาคารสูง
 • ให้บริการทาสี บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คฤหาสน์ ที่พักอาศัยทุกขนาด
 • ให้บริการทาสี ออฟฟิศ อาคาร สำนักงาน ร้านค้า สถานประกอบการทุกขนาด
 • ให้บริการทาสี โครงการ หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ

หมายเหตุ : ทุกประเภทที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น

2. วางขอบเขตในการดำเนินการ

1. ช่างจะตรวจสอบและวัดพื้นที่การทำงานก่อนการให้บริการทาสี หากขนาดพื้นที่มากกว่าที่ระบุในใบเสนอราคาจะเสนอราคาเพิ่มเติมตามขนาดพื้นที่จริง
2. ช่างจะทาสีในจุดที่วางแผนร่วมกับลูกค้าเท่านั้น
3. บริการนี้รวมเฉพาะการทำความสะอาดพื้นผิวและอุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดไม่เกิน 1 mm. ทารองพื้น 1 เที่ยว และทาสีทับหน้า 2 เที่ยว ตามรุ่นหรือเกรดสี และเฉดสีที่ผู้รับเหมาทาสีบ้านได้สรุปตกลงกับลูกค้า
4. บริการนี้ไม่รวมงานซ่อมแซมหรือแก้ไขผนังที่มีปัญหา เช่น ความชื้น ปูนที่เสื่อมสภาพ ผนังแตกร้าวจากโครงสร้าง, ผนังบิดเบี้ยวไม่ได้ฉากหรือรายการข้อบกพร่องอื่นๆ ของพื้นผิว
5. แจ้งระบุให้ชัดไปเลยว่า บริการนี้รวมหรือไม่รวมการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ถ้ามีการขนย้ายก็คิดค่าขนย้ายบาทต่อครั้งแล้วแต่ความยากง่ายในการขนย้าย ถ้าเป็นของมีค่าหรืออาจเกิดความเสียหายต้องแจ้งลูกค้าให้ดำเนินการเองก่อนเข้าทำงาน
6. บริการนี้ใช้เวลาดำเนินการกี่วันทำการระบุให้ชัดเจน สำหรับงานภายในพื้นที่ไม่เกินตารางเมตรขั้นต่ำ โดยผนังพร้อมทำงานไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไข
7. ในกรณีที่พื้นที่มากต้องวางแผนการทำงาน ต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการและจำนวนทีมงานช่างทาสีผู้ให้บริการ
8. ในกรณีที่พื้นที่หน้างานมีความสูง และเป็นกรณีที่จำเป็นต้องตั้งนั่งร้าน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดตั้งนั่งร้าน

3. เงื่อนไขการดำเนินการของผู้รับเหมาทาสีบ้าน

1. เฉดสีที่ทาต้องยืนยันรหัสจากลูกค้าเท่านั้น
2. ลูกค้ารับทราบราคาประเมินเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงให้ทางผู้รับเหมาในนามบุคคลหรือบริษัท ดำเนินงานตามปริมาณงานและราคาประเมิน
3. ลูกค้ากำหนดให้ผู้รับเหมาในนามบุคคลหรือบริษัทเข้าปฏิบัติงานได้ในวันที่นัดหมาย หลังจากลงนามเอกสารในใบเสนอราคาแล้ว
4. ลูกค้ารับทราบว่า ค่าบริการทาสีดังกล่าวไม่รวมการซ่อมแซมสภาพผนังปูนที่ชำรุด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการพื้นที่ให้มีสภาพเรียบร้อยก่อนวันดำเนินงานที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับเหมาทาสีบ้าน เพื่อเข้าดำเนินงาน
5. ลูกค้าลงนามเอกสารในใบเสนอราคาและชำระเงินค่าบริการก่อนเข้าดำเนินการตามเงื่อนไข
6. ความเรียบร้อยของหน้างานเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานสำหรับงานบริการทาสีและดุลยพินิจของผู้รับเหมา/บริษัท
7. ผู้รับเหมาและทีมช่างจะขออนุญาติในการใช้ห้องน้ำ หรือพื้นที่ของลูกค้าในการล้างอุปกรณ์ต่างๆ
8. หากผู้รับเหมา/บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการมีความอันตรายหรือไม่ได้มาตรฐาน ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 20%
9. กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนเฉดสี ผู้รับเหมา/บริษัทจะคิดค่าบริการให้ใหม่ทุกกรณี
10. กรณีที่ผู้รับเหมา/บริษัทให้บริการทาสีเรียบร้อยและมีการส่งมอบงาน ลูกค้าจะต้องตรวจรับงานและแจ้งปัญหาที่พบภายในกี่วัน กำหนดวันให้ชัดหลังจากส่งวันส่งมอบงาน หากไม่มีการแจ้งตามระยะเวลาที่กำหนดทางผู้รับเหมา/บริษัทถือว่าลูกค้ายินยอมรับมอบงานตามที่ทีมงานได้ส่งมอบ

4. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน

1. ผู้รับเหมาทาสีบ้านต้องกำหนดระยะเวลารับประกันกี่เดือนหรือกี่ปี ควรระบุให้ชัดเจน
2. รับประกันผลงานหลังการให้บริการทาสี จากปัญหาอันเกิดจากคุณภาพสี การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่างๆ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นข้อ

ตัวอย่างการระบุความเสียหายที่ไม่ครอบคลุม

ผนังที่มีความชื้นและรอยแตกร้าวจากโครงสร้าง
ผนังที่มีความชื้น และ รอยแตกร้าวจากโครงสร้าง
 • ความเสียหายอันเกิดจากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวหรือเสียสภาพ
 • ความเสียหายอันเกิดจากพื้นผิวมีความชื้นหรือมีน้ำรั่วซึมเข้าผนังได้
 • ความเสียหายอันเกิดจากการกระแทกขูดขีด เนื่องจากการใช้งาน
 • ความเสียหายอันเกิดสารทำละลายและสารเคมีต่างๆ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามสภาพการใช้งานปกติ
 • ความเสียหายอันเกิดจาก อัคคีภัย, ภัยธรรมชาติ, แหล่งความร้อนเกินกว่าสภาวะอากาศปกติหรือเหตุสุดวิสัยอันไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

3. กรณีที่พบปัญหาและต้องการแจ้งแก้ไขงานรับประกัน จะต้องแจ้งภายในกำหนดที่กี่วัน (ตามที่ระบุกำหนดวันไว้นับจากวันส่งมอบในเงื่อนไขการดำเนินการ)

5. มาตรฐานการทำงานบริการทาสี

เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก จุดขายหลักของงานบริการทาสี คือ ช่างทาสี ที่จำเป็นต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านงานทาสี สามารถลงลึกถึงสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านลูกค้าได้อย่างแท้จริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมสร้าง มาตรฐานการทำงานบริการทาสี ที่ช่างทาสีต้องมี ลูกค้าประทับใจในการบริการพร้อมเป็นลูกค้าต่อไป มีโอกาสแนะนำบริการและสร้างลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการเป็นผู้รับเหมาทาสีบ้าน เรียกได้ว่ามีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะพอสมควร ไม่ใช่เฉพาะงานบริการทาสีเท่านั้น งานธุรกิจอื่นๆ ก็เช่นกันต่างต้องมีการวางแผนเตรียมตัวมาอย่างดี เพื่อความเป็นมืออาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call center : 02-815-5001 (ปรึกษาเราฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Line Official : @wowdecor หรือ คลิกเพิ่มเพื่อน

Facebook : WowDecor บริการรับทาสีบ้าน คอนโด

Comments (11)

 1. เยี่ยมเลยครับ น่าจะมีผรม.ที่มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น

  ช่างเอ
  ส.ค. 24, 2021 ตอบกลับ
 2. เยี่ยมเลยครับ อย่างน้อยเอามาเป็นพื้นฐาน ในการพิจารณา ผรม. ได้เลย

  Woraphot
  ส.ค. 30, 2021 ตอบกลับ
 3. ปกป้องปกปิดรอยแตกร้าว ปกปิดรูพรุนเล็กๆยนพื้นผิวที่ไม่เรียบได้ดีมาก สุดยอด

  ประภารัตน์ สนธิงาม
  ก.ย. 21, 2021 ตอบกลับ
 4. ขอบคุณการแนะนำที่ดีๆ เเบบนี้เราก็เป็น ผรม. ได้เองแล้ว

  ปริตา
  ก.ย. 21, 2021 ตอบกลับ
 5. 🦄 ก่อนจะดูผู้รับเหมา เราต้องดูบ้านตัวเองก่อนใช่มัยคะ สภาพบ้านขนาดนี้ แก้งานแต่ละจุดต้องรู้เองก่อน 🦄

  พส.พต
  ก.ย. 21, 2021 ตอบกลับ
 6. บริการดีมากค่ะ

  ประภารัตน์ สนธิงาม
  ก.ย. 22, 2021 ตอบกลับ
 7. ได้อ่านแล้วอยากเป็น ผู้รับเหมาเองแล้ว

  โอ๋
  ก.ย. 22, 2021 ตอบกลับ
 8. เป็นผู้รับเหมาเองได้เลยนะเนี่ย

  บรรจง
  ก.ย. 22, 2021 ตอบกลับ
 9. เราต้องเป็นช่าง ให้ได้ ขอบคุณมากครับกำคำแนะนำดีๆ

  กอล์ฟ
  ก.ย. 22, 2021 ตอบกลับ
 10. บริการดี ละเอียดมาก น่าไว้วางใจ

  ปารยูล กิมจิ
  ก.ย. 22, 2021 ตอบกลับ
 11. สวยงามมากคับ

  สมชาย
  ก.ย. 27, 2021 ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *