Enter your keyword

เงื่อนไขการบริการ (ที่ระบุก่อนทำการสั่งซื้อ แบบประเมินราคา)ข้อมูลที่อยู่ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้

1. ข้าพเจ้ายอมรับที่จะชำระเงินค่าสำรวจเพื่อประเมินราคาขอบเขตงานบริการ ตามที่ได้เลือกซื้อไว้ ซึ่งค่าสำรวจดังกล่าวสามารถใช้เป็นส่วนลดของค่าบริการที่ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด แจ้งตามใบประเมินราคา เพื่อลงนามและชำระเงิน

2. ภายหลังการประเมินราคาข้าพเจ้ารับทราบราคาประเมินเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงให้ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด ดำเนินงานตามปริมาณงานและราคาประเมิน

3. ข้าพเจ้ากำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานได้ในวันที่นัดหมาย หลังจากลงนามเอกสารแบบฟอร์มประเมินราคาเบื้องต้นแล้ว

4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าค่าบริการดังกล่างไม่รวมการซ่อมแซมสภาพผนังปูนที่ชำรุด ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการพื้นที่ให้มีสภาพเรียบร้อย ก่อนวันนัดหมายตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าปฎิบัติงาน

เงื่อนไขการบริการ (ที่ระบุก่อนทำการสั่งซื้อ แบบแพ็คเกจ)

1.ข้าพเจ้ารับทราบขอบเขตของงานบริการพร้อมราคาแพ็คเกจที่ได้เลือกซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงให้ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด ดำเนินงานตามขอบเขตที่กำหนดไว้

2.ถ้ามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตจากแพ็คเกจที่ได้เลือกซื้อไว้ อาจจะมีการประเมินราคาในส่วนเพิ่มเติม เพื่อเรียกชำระเงินตามใบประเมินราคาเพิ่มเติม และแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเพื่อชำระเงินค่าบริการ 100% ตามช่องทางที่กำหนดไว้ ก่อนวันนัดหมายเข้าปฎิบัติงาน

3.ข้าพเจ้ากำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานได้ในวันที่นัดหมาย หลังจากลงนามเอกสารแบบฟอร์มประเมินราคาเบื้องต้นแล้ว

4.ข้าพเจ้ารับทราบว่าค่าบริการดังกล่างไม่รวมการซ่อมแซมสภาพผนังปูนที่ชำรุด ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการพื้นที่ให้มีสภาพเรียบร้อย ก่อนวันนัดหมายตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าปฎิบัติงาน